Bez kategorijas

Lapmežciema pagastā izveidotas apgleznotas pieturvietas.

Sākot ar pagājušā gada rudeni tika aizsākta pieturvietu apgleznošana Lapmežciema pagastā. Izlozes kārtībā tika noskaidrota apgleznojamo pieturvietu secība. Kā pirmā tika apgleznota Bigauņciema pietura, kur attēlotas butes, kā nākamā – Lapmežciema ar attēlotiem lašiem un Ragaciema pieturvieta ar attēlotām- reņģēm. Mākslinieces Ivetas Meieres ideja- attēlot ar katra ciema nosaukuma pirmā burta zivis.
Lapmežciema pagasta pieturvietu krāsošana noslēdzās ar Ragaciema pieturvietas Kalniņi apgleznošanu.  Kopdarbā piedalījās Iveta Meiere, Kitija Strupe, Nellija Strupe, Inta Abramenko, Ilze Vīgante, Sandra Šternberga, Vija Ozola, Anita Alberta, Iveta Ziemele, Līva Ābele. Pieturvietas apgleznošanā piedalījās arī bijušais Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (PCL). Sandis Ģirģens atbalstot ciema iedzīvotāju jauko iniciatīvu nolēma atbalstīt piedaloties visā procesā. Kā Ģirģens komentēja: “Nebiju gaidījis, ka pieturvietas apgleznošana var nest tik lielu pozitīvo enerģiju. Man ir patiess prieks, ka man bija iespēja piedalīties šajā procesā. Ar lepnumu par padarīto varēšu braukt garām šai pieturai.”
Iedzīvotāju iniciatīvas autores Anita Alberta, Iveta Ziemele, Anita Sproģe un Vija Ozola vēlas izteikt pateicību katram, kurš šo iniciatīvu atbalstīja, īpaša pateicība māksliniecei Ivetai Meierei par ieguldīto darbu pieturvietu apgleznošanas realizēšanā.
Lapmežciema pagastā pārvalde pateicās aktīviem iedzīvotājiem par padarīto un gatava arī uz turpmāko sadarbību.

Vienreizējs pabalsts uzsākot 1. klasi

Informācijai ! Iesniegumu varat iesniegt arī Lapmežciema pārvaldē.

Tukuma novada Dome šī gada 5.augustā nolēma, izmaksāt vienreizēju materiālu pabalstu 50,00 euro katram Engures, Lapmežciema un Smārdes pagastu teritorijā deklarētajam bērnam, kurš 2021. gada 1. septembrī pirmoreiz uzsāk mācības skolā un nesaņem cita veida Tukuma novada pašvaldības materiālo atbalstu šim mērķim.

Lēmumā noteikta kārtība pabalsta saņemšanai:

-lai saņemtu pašvaldības pabalstu pabalsta uzsākot mācības 1.klasē, bērna vecāks vai aizbildnis līdz 2021. gada 30. septembrim iesniedz Tukuma novada pašvaldības iestādei “Tukuma novada sociālais dienests” iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu, norādot bērna un savus personas datus, kā arī norēķina rekvizītus. Bērnu vecāki vai aizbildņi, kuriem nav iespējams pabalstu izmaksāt bezskaidras naudas norēķinu veidā iesniegumā norāda vēlamo pagasta pārvaldes kasi.

Iesniegumu varat atrast šeit: iesniegums_pabalsts_1_klase_Engures_Smarde_Lapmezciems

 

Lai visās jomās sekmīgs jaunais mācību gads!

«Ziemassvētku sēta 2020» uzvarētāji

Šogad Engures novadā norisinājās konkurss „Ziemassvētku sēta 2020” ar nolūku mudināt Engures novada iedzīvotājus Ziemassvētku sajūtas radīšanā savā pagastā un būt radošiem svētku dekorāciju izveidē. Arī Lapmežciema pagasta iedzīvotāji bija aktīvi un radoši. Kopumā konkursam tika pieteikti 8 īpašumi.

Par uzvarētājiem kategorijā “košākā sēta” atzina īpašumu “Zirnīši”;

Par uzvarētājiem kategorijā “radošākā sēta” atzina īpašumu“Rudzīši” IK R. Rudzīte “Gardo Zivju Namiņš”;

Par uzvarētājiem kategorijā “sēta – dabas draugs” atzina īpašumu  “Ēnas”;

Savukārt kategorijā “iedzīvotāju izvēle” par uzvarētājiem atzina īpašumu “Bermudas”.

Divas sētas ieguva žūrijas simpātiju balvas-  Lapmežciems, Ezera iela 30 un  Ragaciems, “Mežmaļi” Bākas ielā.

Vēlreiz izsakām lielu pateicību par radīto skaistumu. Ceram, ka arī turpmāk mūs iepriecināsiet!

Saudzēsim pelēkā roņu mazuļus

Katru pavasari Latvijas piekrastē gan apdzīvotās vietās gan ārpus tām sastopami pelēkā roņa Halichoerus grypus mazuļi, kuri izlīduši no ūdens, lai liedagā atpūstos. Šādās situācijās tie ir ļoti neaizsargāti un pakļauti dažādiem riskiem, no kuriem būtiskākais – dzīvniekus traucē un sakož savā vaļā palaisti suņi. Pelēkie roņi ir īpaši aizsargājam suga, tāpēc to aizsardzībai lūdzam pašvaldības atbalstu un iesaisti.

Dabas aizsardzības pārvalde regulāri aicina, pastaigājoties liedagā, suni turēt pavadā, diemžēl liela daļa iedzīvotāju šos aicinājumus neņem vērā. Piemēram, 2020. gada pavasarī speciālistu aprūpē Rīgas Zooloģiskajā dārzā nonāca 18 suņu sakosti roņu mazuļi, no kuriem diemžēl nevienu izglābt neizdevās. Turklāt ronis ir savvaļas dzīvnieks un var būt slims ar kādu infekcijas slimību, līdz ar to kontakts ar roni var būt bīstams arī pašam mājdzīvniekam.

Lai novērstu suņu radīto apdraudējumu pelēko roņu mazuļiem, ka arī lai nodrošinātu kārtību pludmalē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lūdzam:

1) veikt preventīvus pasākumus, kas ierobežotu suņu atrašanos pludmalēs,  piemēram, izvietojot informāciju vietējos medijos un pašvaldības tīmekļa vietnē un uzstādot brīdinājuma zīmes pludmalēs.

2) laika periodā no marta līdz aprīļa vidum nozīmēt pašvaldības policijas papildu ekipāžu, lai kontrolētu šo ierobežojumu ievērošanu un pasargātu gan pelēkos roņus, gan arī iedzīvotāju mājdzīvniekus;

3)  pastiprināti uzraudzīt kārtību pludmalē un, atbilstīgi Veterinārmedicīnas likuma  211 pantā noteiktajam, nodrošināt mirušo dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu;

4) konstatējot bīstami savainotu roni piekrastē Pierīgā, aicinām sazināties ar  Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu pa tālruni 26424972.

Atgādinām, ka suņu atrašanos pludmalē bez pavadas ierobežo vairāki normatīvie akti, tostarp:

1)      Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 12., 13. un 14.pants.

2)      Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” 13.pants.

Papildus augstāk minētajam Dzīvnieku aizsardzības likuma 5.panta 2. daļa, nosaka, ka mājas dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus.

Pateicamies par līdzšinējo sadarbību iepriekšējo gadu pavasaros, kopīgi saudzējot pelēko roņu mazuļus no suņu sakošanas. Un aicinām pielikumā nosūtīto informatīvā plakāta maketu izmantot izdrukājot un izvietojot publiski pieejamās vietās pašvaldības teritorijā.

Plašāka informācija par to, kā rīkoties, sastopot pludmalē roni, pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapas www.daba.gov.lv sadaļā Noderīgi.

Jau savlaicīgi informējam, ka labākas sadarbības veicināšanai un informācijas aprites nodrošināšanai, Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību šī gada 2. martā rīkos tiešsaistes informatīvu semināru par šo tēmu. Plašāka informācija par semināra norisi, pieteikšanos un darba kārtību tiks nosūtīta atsevišķi.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors A. Svilāns

Latvijā savvaļas putniem konstatēta augsti potogēnā putnu gripa

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) saņēmis laboratorisko izmeklējumu rezultātus, kas apstiprina augsti patogēno putnu gripu diviem Jūrmalā, Dzintaru pludmalē atrastiem mirušiem paugurknābja gulbjiem.  Šis ir pirmais putnu gripas gadījums Latvijā.
Ņemot vērā konstatēto, kā arī pieaugošos putnu gripas draudus mājputnu novietnēm, Zemkopības ministrija, balstoties uz PVD sniegto informāciju, plāno noteikt papildu biodrošības pasākumus mājputnu novietnēm visā valsts teritorijā, tostarp ierobežojot mājputnu turēšanu ārpus telpām,  lai novērstu to tiešu vai netiešu kontaktu ar savvaļas putniem.
PVD aicina Latvijas mājputnu turētājus jau tagad, pirms ierobežojumu noteikšanas, nelaist mājputnus ārpus telpām vai nožogotām konstrukcijām, nepieļaujot mājputnu kontaktu ar savvaļas putniem, īpaši – ūdens putniem (gulbjiem, pīlēm), kā arī atlikušajos ziemas un gaidāmajos pavasara mēnešos atturēties no mājputnu iegādes citās Eiropas valstīs. Mājputnu īpašniekiem nekavējoties jāziņo PVD, ja putniem novēro slimības pazīmes – būtiski samazinās barības un ūdens uzņemšana, samazinās dējība vai novērojama putnu mirstība.
Savukārt iedzīvotājus aicinām ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas ūdensputniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju  67027402 vai informējot tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi. Nekādā gadījumā putnus nevajadzētu nest uz mājām (it īpaši, ja mājās tiek turēti jebkādi putni) vai vest uz dzīvnieku patversmēm, jo, ja atvestais putns izrādīsies inficēts, nāksies likvidēt visus mājās vai patversmē mītošos putnus.
Atgādinām, ka augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Slimības klīniskās pazīmes ir pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, atteikšanās no barības, izspūrušas spalvas, grīļīga gaita, smakšana u.c. Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem, piemēram, piekļūstot dīķiem un citām ūdenstilpnēm. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss.
2021. gadā augsti patogēnā putnu gripa savvaļas putniem konstatēta 20, bet mājputniem 16 Eiropas valstīs.
Eiropas valstīs cirkulējošie  putnu gripas apakštipi neapdraud cilvēku veselību, taču slimība ir nopietns drauds putnkopības nozarei Latvijā.

Turpinās būvdarbi pie Lapmežciema pagasta parka «Zvejnieka zvaigžņu ceļš» labiekārtošanas

Aktīvi norisinās būvdarbi pie Projekta «Zvejnieka zvaigžņu ceļš» parka izbūves Lapmežciemā.

Šobrīd ir saliktas apmales, daļēji izbūvētas celiņu pamatnes bruģa ieklāšanai, uzsākta apstādījumu vietu ierīkošana, kā arī nospraustas māksliniecisko objektu atrašanās vietas dabā. Būvdarbus veic SIA «Legāts» par līgumsummu EUR 136 125,55 bez PVN. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 164711,92, no kurām EJZF fonda līdzfinansējums ir EUR 115000,00 apmērā.
Vides objektu izgatavošanu un autoruzraudzību veic mākslinieces no SIA «Expo Alliance». Parka labiekārtojuma projekta mērķis ir radīt tematisku parku, kurā atspoguļotu zvejniekciemu, jo īpaši uzsverot Lapmežciema vērtību nozīmi kā pagātnē, tā šodien, veidojot saistošu vidi atbilstoši mūsdienu prasībām un funkcionālajai nepieciešamībai.
Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, un vides objektiem uzstādītiem līdz 2021. gada 30.jūlijam.

Projekts «Zvejnieka zvaigžņu ceļš» tiek realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma «Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana» ietvaros. Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0203-000003.

Atbalsts skolēnu ēdināšanai attālināta mācību procesu laikā

Engures novada pašvadības atbalsts skolēnu ēdināšanai attālināta mācību procesa laikā.
28. janvāra Domes sēdē ir apstiprināti noteikumi «Par atbalsta sniegšanu ēdināšanai Engures novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem un Engures novada izglītības iestāžu izglītojamajiem attālināta mācību procesa laikā.
Domes lēmumu un iesnieguma veidlapu varat atrast šeit :

http://www.enguresnovads.lv/skolas/engures-novada-pasvadibas-atbalsts-skolenu-edinasanai-attalinata-macibu-procesa-laika?fbclid=IwAR1qSKrgyDcpCR1nix_9MHCW5sA-_MhcgT7KAxiPExku9cb2Yju9T_Znx1A

 

Deju kursi pieaugušajiem

Informācijai!
Brīnišķīga iespēja trešdienas vakaros iemācīties dejot vai pieslīpēt deju iemaņas.
Apgūt jaunus deju soļus un prasmi vadīt. Tādēļ aicinām Jūs uz pirmo nodarbību / praktika jau 17.jūnijā plkst. 19:00 Tautas nama zālē.
Uzziņas, pieteikšanās 29213137- Gatis Sevels