Bez kategorijas

Lapmežciema muzejā apskatāma Līvijas Brigitas Pavlovskas darbu izstāde “Tā zilā ilgu puķe”.

No 6.septembra Lapmežciema muzejā apskatāma Līvijas Brigitas Pavlovskas darbu izstāde “Tā zilā ilgu puķe”.
6.septembrī plkst. 16.00 tikšanās ar mākslinieci Lapmežciema muzeja telpās.

Līvija Brigita Pavlovska
“Katrai dienai ir savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mākslas darbus jau šodien. Rīt Tev taps dāvināts vēl.” Tāda ir vadlīnija mākslinieces Līvijas Brigitas Pavlovskas radošajā darbībā un dzīvē.
Māksliniece mācījusies Rīgas Lietišķās Mākslas vidusskolā, Latvijas mākslas akadēmijā, kur ieguvusi interjera dizainera izglītību un maģistra grādu Humanitāro zinātņu maģistrs mākslā. Viss dzīves un darba mūžs tiek pakļauts radošajam darbam. Māksliniece smeļas iedvesmu no dabas, jo daba piedāvā neierobežotu formu un krāsu brīvību. Ziedi ir mākslinieces aizraušanās un hobijs, tie uzzied ne tikai gleznās, bet arī viņas sirdī un mājās.
Līvija Brigita Pavlovska regulāri izstāda savus darbus gan vietēja, gan starptautiska mēroga izstādēs. Pēdējās lielākās un nozīmīgākās izstādes ir Cēsu izstāžu zālē kopā ar Jūrmalas mākslinieku grupu, izstādē Mencendorfa namā “Tulpe dārzā, mākslā un dizainā” un starptautiskā akvareļu izstādē Itālijā “Fabriano in Watercolour 2016”, kurā piedalījās 50 pasaules valstu akvareļu glezniecības mākslinieku.

s1_3843

Dzintarainā pasaka

Lapmežciema Tautas namā 3.maijā plkst. 19:00 Santa Sāra Gerža muzikāli mums izstāstīs Imanta Ziedoņa “Dzintaraino pasaku” kopā ar pianistu Ģirtu Ripu un perkunsionistu Mārci Kalniņu kā veltījumu izcilajam latviešu dzejniekam, mūsu novadniekam Imantam Ziedonim  ( dzimis 3.maijā, Ragaciemā ).

Atnāciet , piedalieties , būsiet gandarīti!

Sakarā ar Baltā galdauta svētkiem , cienāsim ar siltu tēju.

Vairāk informācijas pa tālruni 24119767 . Ieeja bez maksas .  

50655382_2334529413238336_343756447793807360_n

Ziemassvētku koncerts “Ziemas sirds” un balle

Vakars Ziemassvētku noskaņās pie galdiņiem.
Plkst. 19:30 ar skaistākajām Ziemassvētku dziesmām koncertprogrammā “Ziemas sirds” uzstāsies un sildīs mūsu sirdis Elizabete Zagorska , Atis Auzāns un Jānis Lemežis. Programmā skanēs skaistākās latviešu un ārzemju autoru dziesmas, kā arī Nika Matvejeva oriģināldziesmas. Koncertprogrammā dzirdēsiet: Klusa nakts, Ak tu priecīgā, Katru gad’ no jauna, Balts sniedziņš snieg uz skujiņām un citas iemīļotas melodijas.
Plkst. 21:30 vakaru turpināsim ar balli. Sniegu, burbuļiem un lāzera gaismām MJG studio pavadījumā. Būs arī pārsteiguma viesis.
Ieejas maksa 2 EUR . Biļetes piedalās loterijā.
Galdiņu rezervācija obligāta pa tālr: 29458026 vai 24119767

25.dec

Datu privātuma politika

Datu privātuma politika

Engures novada pašvaldības administrācija, tās struktūrvienības un pašvaldību iestādes īsteno pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, kas nereti nosaka arī nepieciešamību apstrādāt personas datus. Pašvaldība savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.
Zemāk sniedzam Jums informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta nosacījumiem:
Pārzinis: Engures novada Dome. Adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Enugres nov, LV-3129.
Reģistrācijas Nr.:90000050759, Tālrunis: 63192244, E-pasts: dome@enguresnovads.lv
Datu aizsardzības speciālisti: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv
Personas datu apstrādes pamatnolūki:
 • Iedzīvotāju uzskaite;
 • Dzimstsarakstu uzskaite;
 • Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzskaite;
 • Bāriņtiesas lietu uzskaite;
 • Būvvaldes lietu uzskaite;
 • Administratīvo pārkāpumu uzskaite;
 • Bibliotēkas lasītāju uzskaite;
 • Izglītības iestāžu audzēkņu uzskaite;
 • Sociālās palīdzības uzskaite;
 • Sociālās pakalpojumu saņēmēju uzskaite;
 • Administratīvo pārkāpumu uzskaite;
 • Grāmatvedības un personāllietu uzskaite;
 • Lietvedības dokumentu uzskaite (t.sk. Personas datu apstrāde, kas nav iekļauta nevienā no citiem apstrādes nolūkiem);
 • Video novērošana.
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums:
Mūsu veiktās personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem pamatojumiem:
 • Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
 • Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei;
 • Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
 • Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 • Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija. Atsevišķiem nolūkiem personas dati tiek iegūti arī no valsts informāciju sistēmām.
Personas datu kategorijas: Tikai personas, kuras ir iesaistītas attiecīgā personas datu nolūka īstenošanai.
Personas datu glabāšanas ilgums: glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā personas datu apstrādes nolūka, nepārsniedzot termiņu, kas ir noteikts Latvijas Republikas tiesību aktos.
Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Engures novada pašvaldības pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Engures novada pašvaldībai atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.
Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; tiesības kontaktēties un iesniegt sūdzību Datu aizsardzības speciālistam vai Datu valsts inspekcijai.
Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 

Svarīga informācija bērnudārza vecākiem!!!

Cien./God. Pirmsskolas izglītības posma bērnu vecāki
(izņemot 6gadīgās bērnu grupas vecāki)!

Lapmežciema pamatskola informē, ka laika periodā no 2018.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.decembrim notiks Bērnudārza piebūves celtniecības darbi. Piebūve paredzēta divos stāvos, pirmajā stāvā paredzēts izvietot vienu bērnu grupiņu bērniem 1.5-3 gadu vecumam, guļamtelpu un palīgtelpas un otrajā stāvā aktu zālīti un palīgtelpas. Piebūves celtniecības laikā ir paredzēts arī teritorijas labiekārtošanas darbi un fiziski un morāli novecojošos rotaļu elementus nomainīt pret jauniem.
Lai darbi ritētu pēc plāna, Bērnudārza darba organizācijā tiek noteiktas šādas sekojošas izmaiņas:
1) No 2018.gada 1.augusta līdz 2018.gada 16.septembrim Bērnudārzs būs slēgts, jo notiks būvdarbi, kas ir bīstami un kuros nav pieļaujams, ka būvniecībā nepiederošas personas atrodas teritorijā.
2) No 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim Bērnudārzs darbosies, ievērojot Bērnudārza piebūves celtniecības uzņēmuma izstrādāto būvniecības un darba drošības plānus, kuros paredzēt:
bērnu un vecāku nokļūšana Bērnudārzā tiks organizēta pa vienu noteiktu ieeju;
celtniecības darbu norises teritorija tiks īpaši apsargāta, lai būvniecības teritorijā neiekļūtu tai nepiederoši cilvēki un šajā gadījumā it īpaši mūsu bērni;
ir paredzams, ka rotaļāšanās un pastaigas pašreizējā Bērnudārza teritorijā nebūs iespējamas līdz š.g. septembra beigām un ierobežotā teritorijā līdz būvdarbu noslēgšanai. Tā vietā bērni tiks vesti uz tuvējo parku, sporta zāli un citiem rotaļu laukumiem. Ja būs lietains rudens un agri iestāsies ziemas laika apstākļi, iespējams teritorijas labiekārtošanas darbi turpināsies pavasarī, līdz ar to iespējams iepriekšminētie apstākļi par rotaļāšanos un pastaigām arī pavasarī;
iespējami papildus trokšņi sakarā ar piebūves celtniecību, bet bērnu gulēšanas laiks ir būvniekam noteikts par “kluso” laiku;
iespējams bērniem un vecākiem būs jāievēro vēl kādi īpaši drošības pasākumi;
iespējams, ka darbu laikā būs vēl kādas šobrīd neparedzētas izmaiņas, kas varētu skart bērnudārza pieejamību, bet par tām mēs Jūs operatīvi informēsim.

Lūdzam Jums būt saprotošiem, jo bērnudārzs tiek paplašināts, lai visiem mūsu pagastā dzīvojošajiem bērniem būtu vieta bērnudārzā pie mājām un darbi tiek organizēti, galvenokārt, domājot par bērnu un citu cilvēku drošību!

A.c.
Lapmežciema pamatskolas vadība.

Uzsākti piekrastes sakopšanas darbi projekta ietvaros

Šogad iestājoties maijam, laikapstākļi jo īpaši mūs lutina, un daudzi dodas baudīt siltās dienas pie jūras. Atpūsties gribētāju pieplūduma laikā piekrastes pašvaldībai ir papildus rūpes, lai nodrošinātu atkritumu savākšanu, uzstādītu tualetes un tās uzturētu, tādēļ finansiāla atbalsta gūšanai Engures novada pašvaldība ir iesaistījusies nacionālas nozīmes projektā “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Šā projekta mērķis ir jūras piekrastes joslas apsaimniekošana, nodrošinot tajā kvalitatīvu, tīru un drošu vidi iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem, pludmales pieejamību, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Projekts tiek realizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti”. Projektu īsteno vadošais partneris  Latvijas pašvaldību savienība ciešā sadarbībā ar Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām.

Projekta ietvaros Engures novadā paredzētas šādas aktivitātes – atkritumu urnu iegāde, sadzīves atkritumu savākšana un utilizēšana,  BIO tualešu uzstādīšana un uzturēšana, aktivitāšu realizācijas laika periods – no 1.maija līdz 1.oktobrim. Engurē veicamo aktivitāšu kopējās izmaksas ir 19 395,01 EUR, ko pilnībā finansē LVAF.

Joga pie jūras Ragaciemā

Plakats joga2018jpg

No 1.jūnija, turpinot pagājušās vasaras tradīcijas, notiks joga pie jūras Ragaciemā pie 14. trepītes. Turpmākās nodarbības labos laika apstākļos piektdienu vakaros plkst.19.30, tomēr vēlams sekot līdzi informācijai, jo atsevišķos gadījumos iespējamas izmaiņas. Tuvākie plānotie datumi: 1.06., 8.06., 15.06., 22.06. Līdzi jāņem: savs jogas paklājiņš, vēlami 2 pledi vai lielie dvieļi, silts apģērbs noslēguma meditācijai, Šavasanai. Piedalīšanās par Ziedojumu.

Lūgums informēt par dalību un neskaidro jautājumu gadījumā papildus info pie Inetas, tālr.28300255

Tiekamies jogā siltajos vasaras PIEKTDIENU vakaros pie jūras!

Prāta spēles: Simtgades kauss

PRATA SPELES plakats

Izklaidējoša komandu erudīcijas spēle “Prāta spēles: Simtgades kauss”

Piektdien, 4.maijā, pulksten 12 Lapmežciema Kultūras namā notiks izklaidējoša komandu erudīcijas spēle “Prāta spēles: Simtgades kauss”. Tā ir lieliska iespēja interesanti un aizraujoši pavadīt laiku kopā ar saviem draugiem, kolēģiem vai ģimeni un uzzināt daudz ko jaunu par Latviju. Piedalīties spēlē var jebkurš pilngadīgs interesents individuāli vai izveidojot komandu četru līdz sešu cilvēku sastāvā – svarīgi, lai komandā būtu vismaz viena pilngadīga persona. Lai pieteiktu savu dalību, jāaizpilda reģistrācijas anketa vietnē lv100.prataspeles.lv

Prāta spēles: Simtgades kauss” ir dāvana Latvijai 100 gadu svinības, kas aicina piedalīties, pārbaudīt sevi, uzzināt ko jaunu, veicināt svētku sajūtu visa gada garumā. Turnīrs norisināsies visa gada garumā Latgalē, Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē un Rīgā. Dalība ir bez maksas.

Spēles noteikumi paredz iespēju pieteikties ikvienam interesentam, kurš vēlas pārbaudīt savas zināšanas par Latvijai aktuālām tēmām, kā arī uzzināt daudz jauna par Latviju un laimēt dažādas balvas. Katrā pilsētā tiks noskaidrotas 5 zinošākās komandas, kas tiksies novada finālā ar sava novada citām labākajām komandām, lai tālāk lielajā finālā noskaidrotu Simtgades kausa ieguvēju.