Uzsākts “Rīgas jūras līča piekrastes apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā” projekts

LVAF logo

 

2019. gada 20. februārī tika apstiprināts Engures novada domes projektu konkursā iesniegtais projekts “Rīgas jūras līča piekrastes apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā“. Projekta Nr. 1-08/398 / 2018.
Viens no projekta mērķiem ir izveidot pagarinājumus Bigauņciemā, Kupskalna parka teritorijā esošai laipai vietās, kur ceļš aizved līdz tualetei, kas pieejama pludmalē, un pagarināt laipas sākuma garumu abās izejās no ceļa puses, lai netiktu nobradāta zemsedze šajā vietās. Vietās, kur šobrīd ir nepieciešami šīs laipas pagarinājumu izveide atsedzas koku saknes, atsevišķās vietās pat redzamas bedres, nelielā platībā pie tualetes- jūras smiltis, kas būtiski ietekmē piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un vecākiem ar bērnu ratiņiem, lai viņi ērti varētu piekļūt labierīcībām. Kopumā, no jauna izbūvētie laipas posmi tiks 225m garumā, laipas platumā 1,5m.
Otrs projekta mērķis ir sakopt un apsaimniekot piekrastes biotopu Piejūras zālāji 1630* Engures pagasta Bērzciemā. Jūras piekrastes pakāpeniska aizaugšana ar niedrēm teritorijās, kurās ir aprimuši krasta procesi un ilgstoši saglabājas plašas seklūdens joslas. Parastā niedre, veidojot blīvas un monodominantas audzes, samazina pludmales biotopam raksturīgo sugu skaitu un daudzumu, kā arī pārmaina vides apstākļus. Šādas audzes negatīvi ietekmē arī pludmales izmantošanu rekreācijai. Projektā plānotā sakopjamā teritorija atrodas Engures pagasta Bērzciemā, kas ir viena no retajām vietām, kur atrodas biotops Piejūras zālājs. Niedru pļaušana tiks uzsākta noteiktā periodā vasaras vidū, lai sasniegtu vislabāko efektu, un niedres neataugtu ilgu laiku, darbu uzsākšana tiks saskaņota ar attiecīgās jomas speciālistu.
Šobrīd ir noslēgts līgums starp Engures novada domi un LVAF fondu par finansējuma piešķiršanu un izstrādāts tehniskais projekts laipas izbūves darbiem, uz kā pamata tiks veikts iepirkums, lai slēgtu līgumu ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par zemāko cenu.
Projekts tiek realizēts ar LVAF līdzfinansējumu 46018,00EUR apmērā un domes ieguldījumu 17094,64EUR apmērā, kopā sastādot 63112,64EUR bez PVN.
Projekta realizēšanas laiks no 01.03.2019.-31.05.2020. Projekta pēcuzraudzības periods tiek noteikts līdz 2025. gada 30. aprīlim.