Uzsākti sakopšanas darbi vairākās piekrastes un kāpu zonās Engures novada pašvaldībai piederošos zemes gabalos

Informējam, ka šajā rudenī vairākās vietās Lapmežciemā, Abragciemā un Engurē, Engures novada pašvaldībai piederošos zemes gabalos Rīgas līča piekrastē, ir uzsākti piekrastes un kāpu sakopšanas darbi.
Darbi notiek Engures novada domes īstenota, Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēta Publisko ūdeņu pārvaldības praktisko aktivitāšu programmas projekta Nr. 1-08/89/2018 “Rīgas jūras līča piekrastes un Kaņiera ezera biotopu apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā” ietvaros. Plānots veikt dažādus darbus – niedru un piekrastes zālāju pļaušanu, krūmu izciršanu, izņemot no kāpām netipiskas un svešzemju sugas, retinot vecos kārklu krūmus un blīvo priežu apaugumu, peldvietas labiekārtošanu pie Kaņiera ezera, publiskās tualetes uzstādīšanu, eroziju mazinošu un apmeklētāju plūsmas regulējošu pinumu izveidošanu, kā arī atkritumu savākšanu. Paredzēts arī uzstādīt 10 informatīvos stendus un norādes.
Kādēļ nepieciešama zāles pļaušana un krūmu retināšana kāpās? Piekrastes kāpu biotopi ir dinamiska mainīgās piejūras ainavas sastāvdaļa. Pludmalē kā mazi smilšu pauguriņi sastopamas embrionālās kāpas, kas, smiltīm uzkrājoties, veido priekškāpu, tālāk aiz tās atrodas ar lakstaugiem klāta pelēkā kāpa, visbeidzot vietā, kur smilšu pārpūšana apstājusies, sastopam mežainās piejūras kāpas. Katram no šiem kāpu veidiem ir savi raksturīgie procesi un nozīme, tie kalpo par mājvietu sev raksturīgām augu (piemēram, pļavas silpurene, smiltāju neļķe) un bezmugurkaulnieku (dažādu tauriņu un citu kukaiņu) sugām. Dažām no tām tā ir vienīgā iespējamā mājvieta. Arī paši šo kāpu veidi ir dabiski biotopi, kas mūsdienās sastopami aizvien retāk un mazākās platībās, pamatā cilvēka darbības rezultātā. Visslikāk klājas pelēkajai kāpai, jo to apdraud apbūve, aizaugšana, pārmēslošana ar dārza izcelsmes atkritumiem, tajā ieviešas svešzemju un invazīvas sugas, kas pakāpeniski pārņem kāpu savā varā. Visa piekraste kopumā ir dabiska ekosistēma, kas nodrošina mums dažādus pakalpojumus, piemēram, aizsardzību pret eroziju un katastrofām, nodrošina dzīvotnes sugām un bioloģisko daudzveidību, sniedz mums atpūtas un veselības veicināšanas iespējas, estētisko iedvesmu, kā arī pārtiku un izejvielas. Jo labākā stāvoklī kāpas būs, jo kvalitatīvākā vidē mēs dzīvosim.
Lai uzlabotu priekškāpu un pelēko kāpu biotopu stāvokli, nepieciešama virkne apsaimniekošanas pasākumu – graudzāļu pļaušana un kūlas novākšana, koku un krūmu apauguma samazināšana, invazīvo sugu apkarošana un atkritumu izvākšana. Visi veicamie piekrastes un kāpu, it īpaši degradētu jeb sabojātu pelēko kāpu, sakopšanas un to ekoloģiskā stāvokļa un funkciju uzlabošanas darbi plānoti atbilstoši jaunākajām zinātniskajām un praktiskajām atziņām, kas apkopotas grāmatās “Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai Latvijā”, un ir pieejamas vietējās bibliotēkās un internetā.
Ja Jums radušies jautājumi, informāciju par darbiem varat saņemt pa e-pastu
karlis.lapins@daba.gov.lv vai projekti@lapmezciems.lv
Atgādinām, ka ne kāpas un piekraste, ne pašvaldības īpašums nav tā vieta, kurā novietot savā saimniecībā nevajadzīgas lietas vai dārza atkritumus. Pērnajām lapām, sapuvušiem āboliem un nezāļu kaudzēm īstā vieta ir kompostā katram saimniekam savā zemesgabalā!

42109810_564083134048785_4961272283030093824_n