Saistošie noteikumi

2013.gadā pieņemtie saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.1

Grozījumi 18.10.2011. Engures novada domes Saistošajos noteikumos Nr.25 Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā

Saistošie noteikumi Nr.5

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13 „Engures novada teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”

Saistošie noteikumi Nr.7

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Engures novadā 

Saistošie noteikumi Nr.8

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Kaņiera ezerā 2013.-2015.gadam

1. pielikums

2. pielikums

Saistošie noteikumi Nr. 9

Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Engures novadā izvietošana un noformēšana

 

2012.gadā pieņemtie saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.1

“Par Engures novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”

Saistošie noteikumi Nr.2
„Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumiem Engures novadā 2012.gadā”

Saistošie noteikumi Nr.4
Grozījumi 18.10.2011. Engures novada domes Saistošajos noteikumos Nr.25 Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā

Saistošie noteikumi Nr.9
Grozījumiem Engures novada Domes 12.22.2009. Saistošajos noteikumos Nr.58 “Par pabalstu jaundzimušā aprūpei Engures novadā”

Saistošie noteikumi Nr.12
Par grozījumu 2012.gada 24.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”

Saistošie noteikumi Nr.13
Engures novada teritorijas, namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.14
Par maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas vadu un pievadu izbūvi Engures novadā pēc pakalpojuma ņēmēja (dzīvojamo ēku īpašnieku vai apsaimniekotāju) ierosinājuma

Saistošie noteikumi Nr.15
Saistošie noteikumi „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Engures novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem”

Saistošie noteikumi Nr.16
Grozījumi 2012. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2012.gadam”

Saistošie noteikumi Nr.17
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Engures novada vispārējās izglītības iestādēs

Saistošie noteikumi Nr.18
Par “Detālplānojuma teritorijai “ ”Zvejnieku ceļš””apstiprināšanu  (vēl nav stājušies spēkā)

Saistošie noteikumi Nr.22.

Par nekustamā īpašuma nodokli Engures novadā 2013.gadā

Saistošie noteikumi Nr.58
Grozījumiem Engures novada Domes 12.22.2009. Saistošajos noteikumos Nr.58 “Par pabalstu jaundzimušā aprūpei Engures novadā”

 

2011.gadā pieņemtie saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 1
“Par Engures novada pašvaldības budžetu 2011.gadam” (ar grozījumiem)

Saistošie noteikumi Nr.2
“Grozījumi Engures novada saistošajos noteikumos Nr. 57  no 22.12.2009. “Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā”"

Saistošie noteikumi Nr.3
“Par detālplānojuma zemesgabalam “Kalntomi” apstiprināšanu”

Saistošie noteikumi Nr.4
“Par transporta komunikāciju norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļaujas izsniegšanas kārtību Engures novada teritorijā”

Rakšanas darbu atļauja

Saistošie noteikumi Nr.5
Par  papildu materiālo palīdzību Engures novadā

Saistošie noteikumi Nr.6
Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs

Saistošie noteikumi Nr.7
Par pašvaldības mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā pašvaldības mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi budžetā

Saistošie noteikumi Nr.8
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Engures novadā

Saistošie noteikumi Nr.9
Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Engures novadā un suņa reģistrēšanas kārtību
Saistošie noteikumi Nr.10 (nav vēl spēkā stājušies)

Par detālplānojuma zemesgabalam “Sātiņi”, apz. kadastrā Nr. 9066 001 0354,
Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo  noteikumu „Detālplānojums Engures novada Lapmežciema pagasta īpašumam “Sātiņi” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.12
Grozījumi 2011.gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”

Saistošie noteikumi Nr.13
Par detālplānojuma zemesgabalam“Krūziņi” un „Kalniņi” Smārdes pagasts, Engures novads apstiprināšanu un sasitošo noteikumu izdošanu

Saistošie noteikumi Nr.14
Par detālplānojuma zemesgabalam“Īles”, Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo  noteikumu „Detālplānojums Engures novada Lapmežciema pagasta īpašumam “Īles”” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.25
Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Engures novadā

Saistošie noteikumi Nr.27
Grozījumi 2011. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2011.gadam”

 

2010.gadā pieņemtie saistošie noteikumi

Darba samaksas NOLIKUMS

Saistošie noteikumi Nr.1
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Engures novada teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo skolu skolēniem

Saistošie noteikumi Nr.1
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Engures novada teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo skolu skolēniem un par Engures novada budžetu 2010. gadam

Saistošie noteikumi Nr.2
“Par Engures novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”

Saistošie noteikumi nr.4
Engures novada teritorijas dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.5
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un publiska pasākuma rīkošanai

Saistošie noteikumi nr.6
„Grozījumi  19.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Engures novada teritorijā dzīvojošajiem vispārizglītojošo skolu skolēniem””

Saistošie noteikumi Nr.8
Par detālplānojuma zemesgabalam “Līči”, apz. kadastrā Nr. 9066 001 0114,Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo  noteikumu „Detālplānojums Engures novada Lapmežciema pagastaīpašumam “Līči” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.9
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Engures novadā

Saistošie noteikumi nr.10
Par tirdzniecības organizēšanas kārtību Engures novadā

Saistošie noteikumi Nr. 11
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”

Saistošie noteikumi Nr. 12
Par detālplānojuma zemesgabalam “Kaltomi”, apz. kadastrā Nr. 9066 004 0262, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo  noteikumu  „Detālplānojums Engures novada Lapmežciema pagasta īpašumam “Kaltomi” apstiprināšanu 

Saistošie noteikumi Nr.13
Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Engures novadā 

Saistošie noteikumi Nr.16
Par grozījumiem Engures novada domes 12.22.2009. saistošajos noteikumos nr.57 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā”

Saistošie noteikumi Nr.18
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”

Saistošie noteikumi Nr.20
“Par Engures novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas C un D klašu apstiprināšanu Smārdes, Engures un Lapmežciema pagastos”

Saistošie noteikumi Nr.21
“Par grozījumiem Engures novada Domes 22.12.2009.Saistošajos noteikumos Nr.57 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā”

Saistošie noteikumi Nr.22
“Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.13″

Sasitošie noteikumi Nr.23
“Par Engures novada pašvaldības pabalstu aizbildnim”Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.24
“Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Engures novada pašvaldības budžetu 2010.gadam”"

Saistošie noteikumi Nr.26
Par detālplānojumu zemesgabalam “Jaunklētnieki”

 

2009.gadā pieņemtie saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.1
ENGURES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS(ar grozījumiem)

Saistošie noteikumiI Nr. 50
Nodeva par Engures novada domes un pagastu pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām.

Saistošie noteikumi Nr.52
Par sociālo pabalstu „zupas virtuve” Engures novadā

Saistošie noteikumi Nr.55
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu

Saistošie noteikumi Nr. 57
Par sociālās palīdzības pabalstiem Engures novadā.

Saistošie noteikumi Nr. 58
Par pabalstu jaundzimušo aprūpei Engures novadā

Saistošie noteikumi Nr. 59
Par Engures novada Domes pabalstu – brīvpusdienas skolēniem Engures novada izglītības iestādēs