Projekti


Logo_LAD_elfla LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2013.gada augustā apstiprinājusi Engures novada domes projektu pieteikumu „Lapmežciema Tautas nama materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta ietvaros tiks iegādāta un uzstādīta tehnika un aprīkojums, kas dos iespēju Lapmežciema Tautas namā rīkot kino seansus, filmu lektorijus, izglītojošus filmu seansus skolas auditorijai, kā arī seminārus un konferences, kuros nepieciešama tehnika, ar kuru palīdzību ir iespējams prezentēt dažāda formāta uzskates materiālus. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 6081 Ls, kur ELFLA finansējums – 5473 Ls.


Logo_LAD_elfla LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2012.gada janvārī apstiprinājusi Engures novada domes projektu pieteikumu „Lapmežciema pagasta Stadiona ielas un Ķestera ceļa rekonstrukcija”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta ietvaros tika veikta ielu rekonstrukcija un tās tika pārklātas ar asfaltbetona segumu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 100753 Ls, kur ELFLA finansējums – 90678 Ls.


es_un_ezf_logo lad_arzuzr_kras_6115b LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2012.gada maijā apstiprināja Engures novada domes projektu pieteikumu „Lapmežciema parka un tā pieguļošās teritorijas labiekārtošana”, kurš tika iesniegts Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros Lapmežciema pagastā. Projekta ietvaros tika rekonstruēts un sakopts Lapmežciema parks, kā arī uzbūvēta jauna brīvdabas estrāde. Projekta kopējās izmaksas ir 120967,34, attiecināmās izmaksas – 94700 Ls, kur EZF finansējums – 85230 Ls.


es_un_ezf_logo lad_arzuzr_kras_6115b LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2011.gada februārī apstiprināja Engures novada domes projektu pieteikumu „Lapmežciema pagasta ceļu posma Ragaciems – Starpiņupe labiekārtošana”, kurš tika iesniegts Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros Lapmežciema pagastā. Projekta ietvaros tika labiekārtots ceļu posms Ragaciems – Starpiņupe, ierīkojot tajā apgaismojumu 1,4 km garumā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 27700 Ls, kur EZF finansējums – 20775 Ls.


Logo_LAD_elfla LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2011.gada augustā apstiprināja Engures novada domes projektu pieteikumu „Lapmežciema muzeja ekspozīcijas galeriju sistēmas iegāde”, kurš tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros Lapmežciema pagastā. Projekta ietvaros Lapmežciema pagasta muzeja izstāžu zālei tika iegādāti stiprinājumi, kas paredzēti dažādu priekšmetu izstādīšanai, kā, piemēram, vitrāžas, gleznas, fotogrāfijas, tekstilijas u.c. priekšmetu izstādīšanai. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 936 Ls, kur ELFLA finansējums – 842,40 Ls.


Logo_LAD_elfla LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2011.gada augustā apstiprināja Engures novada domes projektu pieteikumu „Bērnu aktīvās atpūtas laukumu izveidošana pie Lapmežciema pamatskolas un pirmskolas grupas”, kurš tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros Lapmežciema pagastā. Projekta ietvaros tika izveidots jauns aktīvās atpūtas laukums pie Lapmežciema pamatskolas un ar jaunām atrakcijām tiks papildināts aktīvās atpūtas laukums pie pirmsskolas iestādes. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 6552,67 Ls, kur ELFLA finansējums – 5897,40 Ls.


ladzivju_fonds_logo2012.gada 16.aprīlī tika apstiprināts Engures novada domes LAD iesniegtais projekts “Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana”  valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem un ir piešķirts finansējums 1756,80Ls apmērā 400 000 līdaku  kāpuru iegādei. Maija mēnesī tika ielaisti līdaku kāpuri, kuru atvešanu un ielaišanu nodrošināja Kaņiera ezera apsaimniekotājs un licencētās makšķerēšanas organizētājs AS “Latvijas valsts meži”. Līdaku kāpuri tika iegādāti no SIA “Rūjas zivju audzētava”. Projekta īstenošana dos iespēju palielināt Kaņiera ezera zivju krājumus un labvēlīgi ietekmēs makšķerēšanas, rekreācijas un tūrisma attīstību Lapmežciema pagastā.


Logo_LAD_elfla2011.gada februārī ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dāžādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta ”Aprīkojuma iegāde ar sportu saistīto aktivitāšu  nodrošināšanai” ietvaros Lapmežciema sporta kompleksā tika uzstādīti 4 galda tenisa galdi, 10 novusa galdi, 1 eliptiskais trenažieris, kā arī sporta zāles logi  tika aprīkoti ar žalūzijām. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4659.33 Ls, kur ELFLA finansējums- 3494.50 Ls.


Logo_LAD_elfla2010.gada oktobrī pabeigti vienkāršotās rekonstrukcijas darbi objektā Lapmežciema Tautas nams, Liepu iela 2, Lapmežciems, Engures novads, projekta Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma 321 “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas, ko sedz no ES struktūrfonu līdzekļiem ir 90%. Kopējās projekta izmaksas sastāda 48785,31 LVL. Pašvaldības līdzfinansējums projekta realizācijai 4091,84 LVL + 8466,78 LVL pievienotās vērtības nodoklis. Būvdarbus veica SIA “Amatnieks” no Tukuma.


Logo_LAD_elflaLAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2010.gada augustā apstiprinājusi sekojošus Engures novada domes projektu pieteikumus, kuri tika iesniegti ELFLA Lauku attīstības programmas  pasākuma “Lauku ekonomikas dāžādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ” ietvaros Lapmežciema pagastā:

  1. “Aprīkojuma iegāde ar sportu saistīto aktivitāšu  nodrošināšanai”. Projekta ietvaros Lapmežciema sporta kompleksā tiks uzstādīti 4 galda tenisa galdi, 10 novusa galdi, 1 eliptiskais trenažieris, sporta zāles logi  tiks aprīkoti ar žalūzijām. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4659.33 Ls, kur ELFLA finansējums- 3494.50 Ls;
  2. “Aprīkojuma iegāde ar kultūru saistīto aktivitāšu nodrošināšanai”. Projekta ietvaros tiks iegādāts skatuves ietērps un skaņu atskaņojošās tehnikas komplekts Lapmežciema kultūras namam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 7710.00 Ls, kur ELFLA finansējums- 5782.50 Ls;

ladzivju_fonds_logo2010.gada 14.maijā tika apstiprināts Engures novada domes LAD iesniegtais projekts valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Mazo līdaciņu iedādei fonds piešķīra 1742 latus. Jau 24.maijā Lapmežciemā notika 400 000 līdaku kāpuru ielaišana Kaņiera ezerā. Uz Kaņiera ezeru līdaku kāpuri atceļoja lielos plastmasas maisos, pildītos ar ūdeni no zivju audzētavas “Rūja”. Kaņiera ezers ir makšķernieku iecienīts, bet resursi nav neizsmeļami. Tāpēc arī katra zivju mazuļu ielaišana vienmēr saistās ar cerībām, ka kādreiz te būs lielais loms.