Pagasta pārvalde

Lapmežciema pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90000051167
Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads, LV-3118
AS “SEB banka”, SWIFT kods: UNLALV2X
budžeta konts: LV19UNLA0032011130610
speciālā budžeta konts: LV63UNLA0032000142240
tālrunis: 63163230, fakss: 63163230
e-pasts: info@lapmezciems.lv,  lapmezciems@enguresnovads.lv

Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa Lapmežciema pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņem: katra mēneša otrajā otrdienā no 13:00 līdz 17:00 un ceturtajā otrdienā no 9:00 līdz 12:00.

Apmeklētāju pieņemšanas dienas:

Pirmdien 9:00 – 12:00  un  13:00 – 17:00
Ceturtdien 9:00 – 12:00  un  13:00 – 19:00

Darba laiks:

Pirmdien 8:00 – 12:00  un  13:00 – 17:00
Otrdien 8:00 – 12:00  un  13:00 – 17:00
Trešdien 8:00 – 12:00  un  13:00 – 17:00
Ceturtdien 8:00 – 12:00  un  13:00 – 19:00
Piektdien 8:00 – 14:00
Amats Amata pildītājs Tālrunis E-pasts
 Pārvaldes vadītāja Laura Šmite 29467086 laura.smite@lapmezciems.lv
 Grāmatvede Inese Liepiņa 22333665 gramatvediba@lapmezciems.lv
 Sekretāre Ilva Pastore 29348883 info@lapmezciems.lv
lapmezciems@enguresnovads.lv
 Projektu vadītāja Madara Kundziņa 23881518 projekti@lapmezciems.lv
 Sociālā dienesta vadītāja Anita Jonāne 27052262 soc.dienests@enguresnovads.lv
 Sociālās dienesta sekretāre Sandra Krūmiņa 29900813 soc.dienests@enguresnovads.lv
 Grāmatvede – kasiere Agrita Blūma 22333665 agrita@lapmezciems.lv
 Zemes ierīkotāja (strādā pirmdienās) Rudīte Kripa 27020073

Lapmežciema pagasta pārvalde nodrošina pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību. Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju (komunālo pakalpojumu organizācija; administratīvās teritorijas labiekārtošana; pamatizglītības iegūšanas nodrošināšana; sociālās palīdzības nodrošināšana; sabiedriskās kārtības nodrošināšana u.c.) un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.