Noslēgušies asfaltēšanas darbi pie projekta “Gatera ielas asfaltēšana līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Reinis B”

 

2021.gada 9.decembrī Tukuma novada būvvalde izdeva Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā ar kodu 21056740052210 un Gatera ielas asfaltēšanas darbi pabeigti.
Projekts tika realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” ietvaros.
Projekta ietvaros tika noasfaltēta Gatera iela līdz zivju pārstrādes uzņēmumam SIA “Reinis B”, 300m garumā, kas ir būtisks pienesums Lapmežciema pagasta teritorijā, kā arī sasniegts projekta izvirzītais mērķis. Ielu pirms tam sedz grants ceļš, kas bija bedrains un sliktā stāvoklī.
Būvdarbus veica SIA “AB-rent”, ar kuriem 2021.gada 30.jūnijā tika noslēgts līgums Nr. 5-10/115/2021. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvinženieris” un autoruzraudzību veica būvprojekta “Gatera ielas posma seguma pārbūve Lapmežciemā” autors SIA “IB Design”.
Līdz ar ielas būvdarbu pabeigšanu ir pabeigtas arī EJZF projekta īstenošanai paredzētās darbības: Gatera ielas asfaltēšanas darbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība. Plānotās darbības tika vērstas uz uzņēmējdarbības attīstīšanu, bet tajā pašā laikā arī uz teritorijas atjaunošanu, kurā attīstot ceļu satiksmei paredzēto publisko infrastruktūru iespējama esošo uzņēmumu paplašināšana, iespējams arī jaunu attīstīšana.
Kopējās projekta izmaksas ir 54 591,63 EUR, uz projektu “Gatera ielas posma seguma pārbūve, Lapmežciemā” attiecināmās izmaksas ir 40 000,00 EUR, no kuriem 36000,00 EUR (90% apmērā no attiecināmajām izmaksām) ir EJZF fonda līdzfinansējums.