Noslēgušies asfaltēšanas darbi pie projekta “Egļu ielas asfaltēšana līdz laivu piestātnei Lapmežciema sedumā”

 

2021.gada 7.decembrī Tukuma novada būvvalde izdeva Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā ar kodu 21055870052210 un Egļu ielas asfaltēšanas darbi pabeigti.
Projekts tika realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” ietvaros.
Projekta ietvaros tika noasfaltēta Egļu ielas līdz laivu piestātnei Lapmežciema sedumā, 217m garumā, kas ir būtisks pienesums Lapmežciema pagasta teritorijā, kā arī sasniegts projekta izvirzītais mērķis. Egļu ielas posma galapunkts ir Lapmežciema seduma laivu bāze. Laivu piestātni izmanto vietējie zvejnieki, no turienes ar laivām dodoties jūrā mest tīklus un zvejot, kā arī jūras krastā piesienot savas laivas, jo šajā vietā ir pietiekošs jūras dziļums. Šī seduma laivu piestātne saglabājusies no seniem laikiem un tāda Lapmežciemā ir vienīgā. Ielu pirms tam sedz grants ceļš, kas bija bedrains un sliktā stāvoklī.
Būvdarbus veica SIA “AB-rent”, ar kuriem 2021.gada 30.jūnijā tika noslēgts līgums Nr. 5-10/116/2021. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvinženieris” un autoruzraudzību veica būvprojekta “Egļu ielas posma seguma pārbūve Lapmežciemā” autors SIA “IB Design”.
Līdz ar ielas būvdarbu pabeigšanu ir pabeigtas arī EJZF projekta īstenošanai paredzētās darbības: Egļu ielas asfaltēšanas darbi, būvuzraudzība un autoruzraudzība. Plānotās darbības tika vērstas uz uzņēmējdarbības attīstīšanu, bet tajā pašā laikā arī uz teritorijas atjaunošanu, kurā attīstot ceļu satiksmei paredzēto publisko infrastruktūru vairos vietējo uzņēmējdarbību, kā arī piesaistīs tūristus, jo sedums ir populāra vieta tūristu grupām.
Kopējās projekta izmaksas ir 34 388,30 EUR, uz projektu “Egļu ielas posma seguma pārbūve, Lapmežciemā” attiecināmās izmaksas ir 25 000,00 EUR, no kuriem 22500,00 EUR (90% apmērā no attiecināmajām izmaksām) ir EJZF fonda līdzfinansējums.