Izsoles

Engures novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu iznomāšanai

Engures novada pašvaldība nodod iznomāšanai nekustamo īpašumu Talsu šoseja 9/8, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā teritorijas daļu  (kadastra  apzīmējums  9066 004 0120 005), kas sastāv no asfaltēta laukuma ar kopējo platību 630 m2.

Pieteikuma atvēršana notiks notiks 2018.gada 19.februārī plkst.10.00, Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, atklātā Izsoles komisijas sēdē.

Pielikumā: Informācija par izsoles priekšmetu; Pieteikums dalībai izsolē un Zemes nomas līguma projekts: Talsu šoseja 9_8

, zemes robežu plāns: Plāns_Talsu soseja

 

Par neapbūvēta zemes gabala daļas nomas tiesību izsoli

Engures novada Dome (turpmāk tekstā – Dome) izskatījusi Ilutas Skrūzkalnes, deklarētā adrese Jūras iela 44, Engure, Engures pagasts, Engures novads, iesniegumu par iespēju iznomāt pašvaldības zemi Lapmežciemā biomasas pārstrādes biomēslojumā rūpnīcas izveidei.

Iepazīstoties ar Domes rīcībā esošo informāciju, Dome konstatē, ka šādam mērķim būtu iespējams iznomāt pašvaldībai piederošā zemes īpašuma „Attīrīšanas lauki”, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, daļu 1,00 ha platībā. Lai nodrošinātu zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu par augstāko cenu, kā to nosaka likums „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” un Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, rīkojama zemes gabala nomas tiesību izsole.

Pieteikuma atvēršana notiks 2018.gada 23.janvārī plkst.10.00, Engures novada Lapmežciema pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā, atklātā Izsoles komisijas sēdē.

Pielikumā: Informācija par izsoles priekšmetu; Pieteikums dalībai izsolē; Zemes nomas līguma projekts: Attīrīšanas lauki