Informācija pagasta iedzīvotājiem!

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienu, saskaņā ar Engures novada domes 2011.gada 15.marta saistošo noteikumu Nr.5 “Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā” II.nodaļas 5.punkta 5.3. un 5.5.apakšpunktiem,Engures novada dome no 2018.gada 7.novembra līdz 30.novembrim izmaksā vienreizēju pabalstu
• politiski represētām personām EUR 30,00 apmērā;
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas darbiniekiem EUR 30,00 apmērā.
Tiesības saņemt pašvaldības materiālo palīdzību ir personām, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Engures novadā.
Pabalstu persona var saņemt pēc dzīvesvietas katrā Engures novada pagasta pārvaldes kasē, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
Engures novada domes Sociālais dienests, uzziņām, mob.27052262